logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M8 - Dezvoltarea la scara mica

Fisa Masurii M8 - Dezvoltare locala la scara mica

 

Obiectivul de dezvoltare rurală:

        Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale măsurii:

        1.Creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației

        2.Creșterea numărului de locuitori din teritoriu care beneficiază de servicii și  infrastructură de bază, educațională, socială, culturală și condiții de mediu îmbunătățite, prin:

            - Crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei

            - Crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației locale, inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente

            - Îmbunătățirea securitatii si a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si echipamente necesare;

            - Îmbunătățirea infrastructurii de agrement;

            - Investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, incluzand investitii in energie regenerabila si economisirea energiei.

            - Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al  satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare adăugată, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică

            - Transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea asezărilor rurale în scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a teritoriului

            - Asigurarea condițiilor decente de viață persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în special cetățenii români aparținând minorității rome, prin dezvoltarea infrastructurii de utilități publice

Măsura contribuie la prioritatea prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013:

        P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

        P5 - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției  către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectorul agricol, alimentar și silvic.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

      (d) investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;

     (b) investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

        6B -Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

        DI secundar:

            5C - Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei