logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M3 - Sprijin pentru investitii in activitati neagricole si dezvoltarea rurala a microregiunii

Fisa Masurii M3 - Sprijin pentru investitii in activitati neagricole si dezvoltarea rurala a microregiunii Valea Mostistei

 

Obiectivul de dezvoltare rurală:

       - Obținerea unei dezvoltări echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă;

            - Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice.

Obiective specifice ale măsurii:

        -Încurajarea întreprinderilor pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de energie,

        -Stimularea mediului de afaceri din teritoriu;

        -Creșterea numărului de activități neagricole desfășurate în teritoriu;

        -Dezvoltarea activităților neagricole existente;

        -Crearea de locuri de muncă;

        -Creșterea veniturilor populației locale;

        -Diversificarea activităților economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin practicarea de activități neagricole în vederea creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale. 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013:

       P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

        P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilienta la schimbările climatice, în sectoarele agricol, alimentar și silvic

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

        Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

      6A - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

     DI secundar:

            5C - Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, in scopul bio-economiei;