logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M4 - Investitii in exploatatii agricole

Fisa Masurii M4 - Investitii in exploatatii agricole

 

Obiective de dezvoltare rural√£: Favorizarea competitivitatii agriculturii

Obiectivele e specifice ale m√£surii:

        · Îmbun√£t√£țirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivit√£ții activit√£ții agricole, a diversific√£rii producției agricole și a calit√£ți produselor obținute;

        · Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

        · Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

        · Creșterea valorii ad√£ugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea direct√£ a acestora în vederea cre√£rii și promov√£rii lanțurilor alimentare integrate.

M√£sura contribuie la priorit√£țile prev√£zute la art. 5, Reg. 1305/2013:

        P2 - Creșterea viabilit√£ții exploatațiilor și a competitivit√£ții tuturor tipurilor de agricultur√£ în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestion√£rii durabile a p√£durilor

        P5 - Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic

M√£sura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

        Investitii in active fizice

M√£sura contribuie la Domeniul de intervenție

        2A -  Îmbun√£t√£țirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructur√£rii și moderniz√£rii fermelor, în special în vederea creșterii particip√£rii și orient√£rii c√£tre piaț√£, cât și a diversific√£rii agricole

        DI secundar:

             5D -  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser√£ și de amoniac din agricultur√£.