logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M8 - Dezvoltarea la scara mica

Fisa Masurii M8 - Dezvoltare locala la scara mica

 

Obiectivul de dezvoltare rural√£:

        Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale m√£surii:

        1.Creșterea atractivit√£ții teritoriului și diminuarea migrației populației

        2.Creșterea num√£rului de locuitori din teritoriu care beneficiaz√£ de servicii și  infrastructur√£ de baz√£, educațional√£, social√£, cultural√£ și condiții de mediu îmbun√£t√£țite, prin:

            - Crearea, îmbun√£t√£țirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scar√£ mic√£, inclusiv în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei

            - Crearea, îmbun√£t√£țirea sau extinderea serviciilor locale de baz√£ destinate populației locale, inclusiv a celor de agrement și a infrastructurii aferente

            - Îmbun√£t√£țirea securitatii si a serviciilor publice locale prin dotarea acestora cu utilaje si echipamente necesare;

            - Îmbun√£t√£țirea infrastructurii de agrement;

            - Investitii in crearea, imbunatatirea, adaptarea la standardele de functionare in siguranta sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructura la scara mica, incluzand investitii in energie regenerabila si economisirea energiei.

            - Studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al  satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înalt√£ valoare ad√£ugat√£, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologic√£

            - Transferul activit√£ților și transformarea cl√£dirilor sau a altor instalații aflate în interiorul sau în apropierea asez√£rilor rurale în scopul îmbun√£t√£țirii calit√£ții vieții sau al creșterii performanței de mediu a teritoriului

            - Asigurarea condițiilor decente de viaț√£ persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în special cet√£√ĺenii români apar√ĺinând minorit√£√ĺii rome, prin dezvoltarea infrastructurii de utilit√£ți publice

M√£sura contribuie la prioritatea prev√£zute la art. 5, Reg. 1305/2013:

        P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s√£r√£ciei și a dezvolt√£rii economice în zonele rurale

        P5 - Promovarea utiliz√£rii eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției  c√£tre o economie cu emisii reduse de carbon și rezilienț√£ la schimb√£rile climatice în sectorul agricol, alimentar și silvic.

M√£sura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

      (d) investiții în crearea, îmbun√£t√£țirea sau extinderea serviciilor locale de baz√£ destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;

     (b) investiții în crearea, îmbun√£t√£țirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scar√£ mic√£, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.

M√£sura contribuie la Domeniul de intervenție:

        6B -Încurajarea dezvolt√£rii locale în zonele rurale.

        DI secundar:

            5C - Facilitarea furniz√£rii și a utiliz√£rii surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei