logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M5 - Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii intre actorii locali

Fisa Masurii M5-Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii intre actorii locali_2024

Fisa Masurii M5 - Sprijinirea formeloor asociative si a cooperarii intre actorii locali -2022

Fisa Masurii M5 - Sprijinirea formeloor asociative si a cooperarii intre actorii locali

Ghidul Consultativ se gaseste in sectiunea Noutati si Anunturi

Obiectivul de dezvoltare rural√£:

        Favorizarea competitivitatii agriculturii

        Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiectivul specific local al m√£surii:

a) constituirea și promovarea formelor asociative in vederea protejarii produselor alimentare si agricole la nivel local pentru aplicarea schemelor de calitate, a proceselor si a proiectelor realizate in comun

b) realizarea lanturilor scurte si strategiilor de marketing in comun, promovarea produselor agricole si alimentare de importanta locala

c) crearea de piete locale care sa contribuie la spoirea calitatii vietei in microregiune, la cresterea si diversificarea activitatilor de procesare agricole

d) crearea de branduri locale, de integritate in turismul rural si crearea de locuri de munca;

e) stimularea cooper√£rii între actorii locali, în scopul valorific√£rii la prețuri superioare, aproduselor agricole obținute în cadrul gospodariilor individuale sau în cooperative agricole;

M√£sura contribuie la priorit√£țileprev√£zute la art. 5, Reg. 1305/2013

        P1- Incurajarea transferului de cunoștinte și a inov√£rii în agricultur√£, în silvicultur√£ și în zonele rurale.

        P3-Promovarea organiz√£rii lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bun√£starii animalelor și a gestionarii riscurilor în agricultur√£.

M√£sura corespunde obiectivelor art. 35- Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

        Cooperare

M√£sura contribuie la Domeniul de intervenție:

        3A - Îmbun√£t√£țirea competitivit√£ții produc√£torilor primari printr-o mai bun√£ integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii ad√£ugate a produselor agricole, al promov√£rii pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de produc√£tori și al organizațiilor interprofesionale prev√£zut la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013).

         DI secundar: 

            1B - Consolidarea leg√£turilor dintre agricultur√£, producția alimentar√£ și silvicultur√£, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de alt√£ parte, inclusiv în scopul unei gestion√£ri mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbun√£t√£țite